Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania z zasobów naszego serwisu i do analizowania statystyk jego odwiedzin. Korzystanie z naszego serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia użytkownika. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać cookies. Więcej informacji w Polityka prywatności.

Wyślij link znajomemu
Uważasz, że to jest ciekawe? Wyślij link do znajomych.
Captcha
Dla swojego i naszego bezpieczeństwa przepisz tekst, który widzisz po lewej.
Twoja wiadomość będzie wyglądała tak: Ktoś uważa, że ta strona wyda Ci się interesująca:
http://ekomerz.pl/regulamin-serwisu
polski
Zobacz nasz profil
i zgarnij gratisy…

eKomerz Polska @ contact@ekomerz.pl +48 506 902 357

e-Komerz - Powering your website!

Regulamin

Regulamin warsztatów organizowanych przez eKomerz Polska

Database development

Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych przez internet

§ 1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

 • Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 • Serwis - prowadzenie przez Administratora sprzedaży Usług Szkoleniowych w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.ekomerz.pl
 • Klient - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 • Administrator -HR Construction and Lumber ul. Stary Rynek 52-53/9, Elbląg 82-300 numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833147020 Regon 280395406
 • Usługi Szkoleniowe - usługi świadczone bezpośrednio przez Administratora, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu
 • Umowa - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
 • Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Usług Szkoleniowych na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.


§ 2. Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Usług Szkoleniowych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.§ 3. Zawarcie umowy i dostawa

Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.

Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.

Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności. Po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Materiałów Szkoleniowych przesyła je w ciągu miesiąca od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.

Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach.

§ 4. Zakres Świadczenia Usług Szkoleniowych

Administrator świadczy Usługi Szkoleniowe, oferowane na stronie Serwisu, pod domeną www.ekomerz.pl

Realizacja Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:

 • za pośrednictwem Internetu (online),
 • za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,
 • na nośnikach video,
 • dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników.

W przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych online, Administrator nie zapewnia Klientom indywidualnych konsultacji drogą poczty elektronicznej. W przypadku dostawy Materiałów Szkoleniowych utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy.

Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.

§ 5. Majątkowe Prawa Autorskie

Dostarczane Klientom Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2.

Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Materiałów Szkoleniowych. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do przeznaczonych do zapisu cyfrowego. Administratora (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowane, przenoszone, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

§ 6. Zmiany w Regulaminie

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 7. Zwrot

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętego, za zgodą konsumenta, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu, nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Usług Szkoleniowych.

§ 8. Pobieranie Danych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do

przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń).

§ 9. Ceny

Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są na stronach Serwisu są cenami brutto.

Ceny podane w polskich złotych (PLN) są przeliczane na inne waluty: EUR, USD i GBP według średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.

§ 10. Reklamacje


Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, który są konsumentami.

Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora contact@ekomerz.pl. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „REKLAMACJA” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

 • jakości technicznej zapisu Materiałów Szkoleniowych,
 • dostawy Materiałów Szkoleniowych,
 • uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, na których dostarczane są Materiały Szkoleniowe.

Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

Uprawnienia Użytkownika z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

§ 11. Płatności i fakturowanie

Płatności obsługiwane są na dwa sposoby:

1. Poprzez zewnętrzny serwis do płatności internetowych dotpay.pl. W tym przypadku faktura jest wysyłana na podanego maila w ciągu jednego dnia roboczego.
2. Poprzez przelew bankowy. W tym przypadku faktura jest wysyłana na podanego maila w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie.